Home / KELIONĖS  / Lietuvių vienuolio B. Kačergiaus kapas Vatikane ir Marijonų kongregacijos reikšmė lietuvybės puoselėjimui

Lietuvių vienuolio B. Kačergiaus kapas Vatikane ir Marijonų kongregacijos reikšmė lietuvybės puoselėjimui

Pačiame Vatikane, prie pirmųjų Romos kankinių aikštės, vokiečių kapinėse „Campo Santo Teutonico“ (via della Sagrestia, 17) greta vyskupų, kunigų ir vienuolių bei Romoje mirusių piligrimų ilsisi jauno lietuvių vienuolio Bronislavo Kačergiaus palaikai. B. Kačergių į Romą pasiuntė Marijonų kongregacija. Būtent Marijonų vienuolių namai Romoje buvo tapę lietuvybės centru, kai garsiąją Villa Lituania okupavo sovietai. Juose Italijos lietuviai rinkdavosi paminėti svarbiausių švenčių, tarp jų ir Vasario 16-osios. Šie namai Romos lietuvių religiniu centru liko ir vėlesniais laikais, iki Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos įkūrimo.

Nerija Marciukaitė
ITLIETUVIAI.IT

Vokiečių, arba kitaip vadinamos teutonų kapinės, yra Šventojo Sosto kapinės, esančios tarp bazilikos ir Pauliaus VI audiencijų salės. Tai – seniausios vokiečių kapinės Romoje, įkurtos dar Karolio Didžiojo VIII a. pabaigoje. Jose palaidota daug Romoje mirusių įvairių tautų piligrimų, vienu ar kitu būdu susijusių su Katalikų bažnyčia ir mirusių Romoje, ypač iš vokiškai kalbančių kraštų. 

Jose palaidotas ir Lietuvos vienuolis. B. Kačergius buvo jaunas Marijonų kongregacijos studentas, vienas iš pirmųjų palaimintojo Jurgio Matulaičio į Romą pasiųstų studentų. Jo amžinojo poilsio vieta yra centrinėje alėjoje, Austrijos ir Vengrijos kolegijos (Collegium Germanicum et Hungaricum) alumnų kape. Tai yra toliau nuo įėjimo ir arčiausiai prie kapinių centre esančio kryžiaus.

Lietuvis vienuolis B. Kačergius buvo pasiųstas į Romą Marijonų kongregacijos, deja, mirė labai jaunas, eidamas aštuonioliktuosius metus (1906 m. spalio 26 d. – 1924 m. gegužės 21 d.). Kadangi jaunas vienuolis priklausė marijonams, įdomu kas jie tokie?

Marijonų ordinas buvo įkurtas 1673 m. Lenkijoje, Poznanės vyskupijoje, kunigo, palaimintojo Stanislovo Papčynskio (S. Papczynski, 1631–1701). Svarbiausias ordino veiklos tikslas – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kulto skleidimas, jaunimo švietimas, mokymas, auklėjimas, misijos ir rekolekcijos.

Lietuvoje ordinas įsikūrė daugiau kaip prieš 250 metų, vienuolijos centras – Marijampolė. Lietuvoje marijonai ypač aktyviai veikė Sūduvos krašte. Įdomu tai, kad nuo jų pavadinimą gavo Marijampolės miestas.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871– 925) – marijonų atnaujintojas, Vilniaus vyskupas ir Apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje, pagal jo projektus įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir pasirašytas konkordatas tarp Šventojo sosto ir Lietuvos Respublikos (1927)

Ilgametis Vatikano radijo darbuotojas, žurnalistas Saulius Augustinas Kubilius sutiko daugiau papasakoti apie marijonų veiklą Romoje.

„Romoje marijonai savo veiklą pradėjo iškart po konkordato, 1927 m. Romoje, adresu via Corsica1, įsikūrė Marijonų namai. Tuo metu marijonų vienuolijai vadovavo lietuvis vyskupas Pranas Pranciškus Būčys (1875– 1951). Įdomu tai, kad vyskupas P. Būčys buvo lietuviškos laidos Vatikano radijuje įkūrėjas (1940).

Kai Lietuvos ambasados pastatą via Nomentana gatvėje užgrobė sovietai, paminėti pagrindinių Vasario 16-osios ir Rugsėjo 8-osios švenčių lietuviai rinkdavosi Marijonų namuose. 

Jų namai liko Romos lietuvių religiniu centru ir vėlesniais laikais, iki Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos įkūrimo. Marijonų namuose pokario metais įsikūrė vadinamo BALF’o – Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo – skyrius Italijoje, teikiantis materialinę pagalbą į Italiją atvykusiems lietuviams tremtiniams, kurie buvo apgyvendinti pabėgėlių stovyklose.

Reiktų paminėti dar keletą iškilių marijonų, susijusių su Romos marijonų namais, kaip Kazimieras Reklaitis (1887– 1962) ir Juozapas Vaišnora (1905– 1987).

Marijonų namams ne visada vadovauja lietuviai, gali būt lenkų ar baltarusių kilmės vienuoliai. Kiek man žinoma, šiuo metu Romoje nėra lietuvių kilmės marijonų,“ – pasakojo S. Kubilius.

Šis objektas yra įtrauktas į Lietuviška Italija žemėlapį. Daugiau objektų rasite čia.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI